Love education

de Sylvia Chang (相爱相亲, )

Have a nice day

de Liu Jian (好极了, )

The summer is gone

de Zhang Dalei (八月, )

Ilo Ilo

de Anthony Chen (爸妈不在家, )

Bends

de Flora Lau (过界, )

Longing for the rain

de Yang Lina (春梦, )

11 fleurs

de Wang Xiaoshuai (我十一, )

Song of silence

de Chen Zhuo (杨梅洲, )

The cremator

de Peng Tao (焚尸人, )

Fly with the crane

de Li Ruijun (告诉他们, 我乘白鹤去了, )

Wu xia

de Peter Chan (武侠, )

Ici, là-bas

de Lu Sheng (这里, 那里, )

Buddha mountain

de Li Yu (观音山, )

Addicted to love

de Liu Hao (老那, )

Le piano d'acier

de Zhang Meng (钢的琴, )

Apart together

de Wang Quanan (团圆, )

Black and white photo

de Shu Haolun (黑白照片, )

Le fossé

de Wang Bing (夹边沟, )

Black blood

de Zhang Miaoyan (黑血, )

Une chinoise

de Guo Xiaolu (中国姑娘, )